Eindtijd Profetie / Dwalingen
Auteur

Auteur van deze website

Laat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Henk Haveman en ik ben geboren op 29 oktober 1957. Ik ben geboren op het water in Meppel. Ik heb een Technische opleiding gevolgd aan de HTS die ik in 1981 afgerond heb. In die tijd had ik ook al het verlangen om mij in te zetten voor het Koninkrijk van God. Ik heb bijna 22 jaar gewerkt voor Philips/AT&T/Lucent in de telecommunicatie. Bij deze firma heb ik op gebied van productontwikkeling grote internationale projecten en ontwikkelingen  mogen leiden en veel van de wereld mogen zien. Ook heb ik mogen samenwerken met mensen uit alle delen van de wereld. Dit was een boeiende tijd waarin ik veel heb mogen leren. In 1982 ben ik getrouwd met mijn lieve vrouw Rita en we hebben samen drie lieve kinderen van de Heer gekregen waar ik ontzettend blij mee ben. Afgelopen jaar op 2 april 2007 waren we 35 jaar getrouwd.

We zijn grootgebracht in de Gereformeerde kerk. We hebben jarenlang een verlangen gehad naar meer geloofsverdieping. Op 1-1-2000 op het EO-millenniumfeest heeft de Heer ons hart op een bijzondere wijze aangeraakt en zijn we overgestapt naar een Evangelische Gemeente. Korte tijd later hebben we ons ook laten dopen door onderdompeling op basis van geloof.

In 2001 begon het bergafwaarts te gaan met de telecommunicatie industrie. Van 2001 - 2003 werd de vestiging in Huizen gesloten en het totale aantal werknemers in Nederland terug gebracht van boven de 4000 naar rond de 700. Ook onze afdeling werd in zijn geheel opgeheven. Hierdoor kwam ik op een kruispunt in mijn leven. Ik heb de Heer ernstig gezocht naar wat zijn wil was voor mijn leven. In het voorjaar van 2003 openbaarde de Heer mij dat hij wilde dat ik het herderschap van een gemeente op mij zou nemen. Op basis daarvan ben ik een Theologie opleiding aan de ETH op en CHE te Ede begonnen die ik na 4 jaar in de zomer van 2007 mocht afronden.

De eindtijd theologie had mijn grote belangstelling gekregen. Boeken over de bedelingenleer van Tim Lahey, het zoeklicht en anderen las ik met grote belangstelling. Door problemen in de persoonlijke sfeer kwamen wij in aanraking met de geestelijke wereld. Dit opende ons de ogen voor een hele nieuwe dimensie die invloed uitoefent over het leven hier op aarde. Op bijzondere wijze leidde de Heer mijn pad naar een lieve broer in de Heer die inmiddels een jarenlange bediening heeft in redding, bevrijding en genezing. Dit heeft mijn ogen geopend voor het feit dat de wereld onder de invloed ligt van de vorst der duisternis. Dat we niet hebben te strijden tegen vlees en bloed maar tegen de overheden, de machten, de boze geesten in de hemelse gewesten. Dat we hierbij de geestelijke wapenuitrusting meer dan nodig hebben. Mensen die beweren hier niets van te merken lopen grote kans al onder invloed van dit rijk te staan. Gevolgen hiervan zijn geestelijke bloedarmoede, geestelijke gaven die niet "meer" actief gebruikt kunnen worden, een afgezwakt evangelie zonder bevrijding, genezing, profetie en kracht, interne conflicten in de gemeente, gebrek aan onderlinge liefde, geen groei in de diepte en in aantal, geen vreze des Here.

Vanaf begin 2004 mocht ik zelf actief meehelpen in de dienst van redding, bevrijding en genezing. Hierdoor heb ik veel ontzag gekregen voor de grootsheid van God. Ik heb vele wonderen mogen zien en meemaken. Ik heb mogen zien hoe de Here Jezus ook vandaag de dag ook nog vele mensen geneest en bevrijd. Hoe hij er naar verlangt dat zijn lichaam, de gemeente, hiervoor zijn plek inneemt. Hoe wij in deze dienst mogen staan in volledige afhankelijkheid van de Here God. Hoe de Heilige Geest ons hierin wil leiden op een manier die bij elke persoon past. Hoe wij als christenen autoriteit krijgen door ons onder autoriteit te stellen. En hoe wijdvertakt het rijk der duisternis eigenlijk is. Vroeger dacht ik dat er slechts enkele mensen bezet zouden zijn. Tegenwoordig is mij duidelijk geworden dat er ook mensen zijn die niet gebonden zijn.

Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat ook binnen de eindtijd theologie het zicht en het belang van de geestelijke wereld totaal uit beeld verdwenen was. De boeken van van de Brink lieten mij zien dat er ook nog een heel andere uitleg mogelijk was. Later kwam ik erachter dat ook hier weer dwalingen in zitten. Ik kwam er steeds meer achter dat vooraannames een heel grote invloed hebben op de uitleg van de Bijbel. Eigen persoonlijke groei en ontdekkingen leiden tot een anders lezen van de Bijbel maar creëren ook weer een risico in het doorschieten in 1 van deze ontdekkingen. Satan is heel listig in het aansluiten bij onze hartsverlangens bij het influisteren van dwalingen. Zo las ik ook het boek "De hemel is zo echt" van Thomas Choo. Een boek met vele dwalingen maar wat wel aansluit bij hartsverlangens van oprecht zoekende christenen. Hoe kon zo'n boek nou een dwaling zijn. Hoe kon satan nu christenen aanzetten tot levensheiliging en evangelisatie. Tot ik erachter kwam dat het boek de regel van Openbaring 22:18 en 19 overtrad. Jezus geeft hier een ernstige waarschuwing mee. Ook kwam ik erachter dat het boek heel veel aanzet tot persoonlijke daden. Maar niet tot relatie met de Here Jezus. De persoon Thomas Choo stond ook centraal in het boek en veel minder de Here Jezus.

Uiteindelijk bracht dit bij mij het verlangen om deze informatie te delen met al die lieve zusters en broeders in de gemeente van Christus die overspoeld worden met leringen en stromingen en soms door de bomen het bos niet meer zien. Niet omdat ik het per se beter weet. Maar omdat ik wil delen van wat ik weet en wil leren en doorgeven van de feedback die terug komt. Het gaat dus niet om mij als persoon maar veel meer om de Here Jezus en Zijn gemeente. Hij ziet verlangend uit naar Zijn bruid. Hij heeft er een hele dure prijs voor betaald. Hij verlangt er naar om Zijn bruid tot zich te nemen. Het doet hem groot verdriet dat een groot deel van zijn bruid nog verbonden is met het rijk der duisternis. Hij is vol van barmhartigheid, liefde, vergevingsgezindheid, genade en kracht zodat wij helemaal vrij kunnen komen van de bindingen/bezettingen van de vorst der duisternis en zijn demonen. Zijn bloed reinigt ons nog steeds witter dan sneeuw als wij onze zonden belijden en ons bekeren. Het kon wel eens zo zijn dat de tijd nog maar kort is voordat de Here Jezus echt terug komt. Velen wachten op allerlei tekenen in de natuurlijke wereld. Toch waarschuwt Jezus ons dat het zal zijn als in de dagen van Noach. Veel van de dingen in het boek Openbaring zullen zich afspelen in de geestelijke wereld. Zij hebben wel hun invloed in de natuurlijke wereld. Verkilling van liefde, wetteloosheid, omkering van de waarheid, vergaande vormen van demonische bezetting. Ontwikkelingen die in de wereld om ons heen zich in een versnelt tempo voortzetten. Uiteindelijk zullen alle demonen een plek in de mensen zoeken, ook die demonen die nu nog in de afgrond zitten. Dit zal tot grote angst bij mensen leiden en voor grote verdrukking in de zielen van mensen. Het verlangen van de Here Jezus is dat mensen zich alsnog bekeren. Want hij ziet vol van liefde uit naar ons hart. Maar hij wil ons niet delen met satan en zijn demonen. Wie trouwens 1 keer de ware gedaante en het ware karakter van demonen naar voren heeft zien komen wil daar zelf ook absoluut niets mee te maken hebben en overwint zijn schaamte, belijd al zijn zonden en laat zich vrij zetten door de Here Jezus (direct of door zijn lichaam de gemeente). Ik heb vele levens hierdoor radicaal zien veranderen. Want de Heilige Geest die in ons woont heeft nog niets van Zijn kracht verloren die ook in de eerste gemeentes zichtbaar was. Dat licht mag ook vandaag de dag weer krachtig schijnen. Met deze website wil ik daar aan bijdragen en ook bij u het verlangen opwekken om een leven te leiden, vrij van boze geesten, gereinigd door zijn kostbaar bloed, geleid door Zijn Heilige Geest van Kracht, Liefde en Bezonnenheid.

Reacties naar: redactie @ eindtijddwaling . nl

Jezus Christus is De Weg, De Waarheid en Het Leven

De tekst op deze website is ontleend aan de NBG-vertaling 1951 © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.
Copyright 2012 Henk Haveman, Eemnes.