Eindtijd Profetie / Dwalingen
Openbaring

 

Jeruzalem en Babylon

 

Jezus ziet vol van verlangen uit naar zijn bruid. De bruid is Israel en de gemeente. Hij heeft er een dure prijs voor betaald. Hij loopt over van liefde en genade. Wij mogen die liefde en genade ontvangen. Jezus is ook heilig en rechtvaardig. Daarom wast hij ons witter dan sneeuw met zijn kostbaar bloed als wij ons bekeren en onze zonde belijden. Hij wil ons echter niet delen met iemand anders. Hij wil niet dat zijn bruid zich verbind met een onreine geest. Daarom gaf Hij zelf zoveel aandacht aan bevrijding en genezing. Maar het is Zijn verlangen dat wij ook nu helemaal vrij komen van onreine geesten. Daartoe heeft Hij de gehele legermacht van de vijand al verslagen. En in het boek Openbaring laat Hij zien hoe die overwinning ook voor iedereen op aarde zichtbaar zal worden en hoe hij zijn bruid zal komen ophalen. Openbaring vertelt ook het verhaal van de trouwe en ontrouwe bruid.

 
 
 

Door de hele bijbel heen zien we het beeld van de vrouw, de bruid van Christus / God als het beeld van Israel en de gemeente en de overspelige vrouw (hoer) als het beeld van de mens / Israel / gemeente die zich van God afkeert en in zonde vervalt. Ook in het boek Openbaring vinden we dit terug. Hier wordt echter dit beeld ook aangeduid met Jeruzalem en Babylon. Omdat hierbij niet alleen gesproken wordt over een stad met muren en straten maar dit ook aangeduid wordt als de vrouw / bruid van het Lam (Openbaring 21) mogen we aannemen dat het hier ook gaat over Israel en de gemeente. In Hosea 2:19 wordt Israel aangeduid als de bruid van God maar omdat op dat moment Israel overspelig is en afgoden dient wordt zij afgebeeld als hoer. God zegt echter dat Hij Israel desondanks zal verwerven tot bruid voor eeuwig. In de Romeinen brief (9:23) lezen we dat het hierbij niet alleen gaat om de Joden maar ook om de heidenen. In feite allen die in het "boek des levens" staan.

 

Openbaring
21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 2  En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is. 3  En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, 4  en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5  En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. 6  En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water des levens, om niet. 7  Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal hem een God zijn, en hij zal Mij een zoon zijn. 8  Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, de afgodendienaars, en alle leugenaars; hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood. 9 ¶  En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen, die vol waren van de laatste zeven plagen, en hij sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des Lams. 10  En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg, en hij toonde mij de heilige stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God; 11  en zij had de heerlijkheid Gods, en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente, als de kristalheldere diamant.

 

Hosea 2:19  Ik zal u Mij tot bruid werven voor eeuwig: Ik zal u Mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming;

 

Romeinen 9:23  juist om de rijkdom zijner heerlijkheid bekend te maken over de voorwerpen van ontferming, die Hij tot heerlijkheid heeft voorbereid? 24  En dat zijn wij, die Hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen,

 

Onderdelen van de bruid vinden we terug door heel het boek Openbaring.

 

 

 

 

Eigenschappen van de bruid (Jeruzalem) in Openbaring

 

Liefde, levend, niet lauw 2:4  …. dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. 5  … bekeer u en doe weder uw eerste werken.[Bruid verzaakt eerste liefde niet] 3:2  …. dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. [Bruid leeft] 3:16  omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. [Bruid is heet]

 

Trouw 2:10  …… Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. 2:14  …. de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israels een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren.[trouw aan de leer] 2:20  …. dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten.[Laat Izebel niet begaan] 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, 6:9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 11:7  … het zal hen overwinnen en hen doden. 12:11 …. en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood. 12:17  … en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, … 14:4  ..die het Lam volgen, waar Hij ook heengaat.

 

Teken: Zegel of Naam Openb. 7:3  ….. de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. 14: 1 … honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden. 22:4  en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Efe 1:13  … in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, Efe 4:30  En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.

 

Toewijding / Reiniging Openb 7:9  … een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle volk en stammen en natien en talen … bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 14:4  … niet met vrouwen hebben bevlekt, 14:7  … Vreest God en geeft Hem eer, … en aanbidt Hem,

 

Bruidskleding / Bruidsschat  Openb. 8:3  …. de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. 19: 8  en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen. 19: 14  En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.

 

Ook van de ontrouwe bruid Babylon vinden we onderdelen terug door heel het boek Openbaring:

 

 

 

Eigenschappen van ontrouwe bruid (Babylon) in Openbaring

 

Liefde verzaakt, dood, lauw Openb. 2:4  …. dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. 5  … bekeer u en doe weder uw eerste werken. 3:2  …. dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. 3:16  omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

 

Ontrouw Openb. 2:14  …. de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israels een strik te spannen, dat zij afgodenoffers zouden eten en hoereren. 2:20  …. dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. 9:20  … om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, 13: 3  en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, 4  en zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, 13: 8  En allen, die op de aarde wonen, zullen het beest aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld. 13:12 … het eerste beest zullen aanbidden, … dat zij een beeld moeten maken voor het beest, …  allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

 

Teken: Teken vh beest Openb. 13:16  En het maakt, dat aan allen, …. een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 14:9  En een andere engel, een derde, volgde hen, zeggende met luider stem: Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, 18:2  … de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten …

 

Afkerig / verontreiniging Openb. 9:20  ….., bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, …. 21  en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen. 11: 9  … en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. 10  En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen … 16: 21  …  en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, …

 

Vuile kleding / Schuld Openb. 14: 8  … het grote Babylon, dat van de wijn van de hartstocht zijner hoererij al de volkeren heeft doen drinken. 17: 4  … en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. … het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. 6  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus.

 

Reacties naar: redactie @ eindtijddwaling . nl

Jezus Christus is De Weg, De Waarheid en Het Leven

De tekst op deze website is ontleend aan de NBG-vertaling 1951 © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.
Copyright 2012 Henk Haveman, Eemnes.