Eindtijd Profetie / Dwalingen
Theologie

 

De opname

Overzicht van leringen over de opname

Met name de bedelingenleer, die onder andere door het zoeklicht wordt uitgedragen, verkondigt de opname voor de grote verdrukking. Er zijn de volgende varianten in de leer over de opname:
- Er vindt geen echte opname plaats, dit moet geestelijk verstaan worden. (Hierbij wordt de allegorische tekstuitleg gevolgd en wordt een geestelijk principe achter deze tekst verstaan.) Deze leer wordt met name verkondigt bij het Post-millennialisme en het A-millennialisme. Omdat dit zaken aan de tekst toevoegt (een 'geestelijk' principe) en er van weghaalt (de beschreven gebeurtenis vindt niet echt plaats) moet dit gezien worden als een dwaling.
- De opname vindt plaats voor de grote verdrukking. (Dit wordt met name door de bedelingenleer verkondigd. De belangrijkste reden hiervoor is het geloof in een apart programma voor Israel en de gemeente. De gemeente is een intermezzo en wordt opgenomen voor de grote verdrukking). De Bijbel geeft nergens een duidelijk onderscheid tussen de opname en de wederkomst. Nergens blijkt dat er een geheime komst van Jezus is voorafgaande aan de wederkomst. Er is juist sprake van luid bazuingeschal. De woorden die de wederkomst en de opname door Jezus beschrijven duiden juist een "komen om te blijven" aan. Zie hiervoor ook de onderstaande woordstudie. Deze leer voegt een niet beschreven opname in de tekst toe bij Mattheüs 24 en Openbaring 3:10. Ook de laatste bazuin klinkt hier voordat de bazuinen in Openbaring beginnen te klinken.

 

- De opname vindt in het midden van de verdrukking plaats, voor de grote verdrukking. Deze leer neemt een midden positie in. De opname vindt niet voor de verdrukking plaats maar halverwege voor de GROTE verdrukking. Deze opdeling is op basis van Daniel 9:27 en verwacht dat halverwege de verdrukking de GROTE verdrukking zal ontstaan nadat de gruwel der verwoesting op de heilige plaats staat. Er zijn geen Bijbelteksten die dit ondersteunen en dit is dan ook een variant op de leer van de opname voor de verdrukking.

 

- De opname vindt plaats bij de wederkomst van Christus. Deze leer sluit het meest aan bij de Bijbelteksten hierover. Zie onder andere de uitleg bij Mattheüs 24 en 1 Cor 15.

 

Uitleg teksten Mattheus 24, 1 Cor. 15 en Openbaring 3:10

 
 
 

Bij Mattheüs 24 in de rede over de laatste dingen vindt de opname pas plaats na de grote verdrukking. Door sommigen wordt er echter een opname bij in gelezen tussen vers 14 en 15. ("14 En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. [Opname] 15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) "). Jezus zegt na de ingelaste opname "wanneer gij dan de gruwel der verwoesting .... op de heilige plaats ziet staan", de verwachting van Jezus was dus niet dat de discipelen er dan niet meer zouden zijn, de bedelingenleer leert op basis van Daniel 9:27 (zie ook uitleg in de verwijzing) dat dit halverwege de verdrukking plaats vindt. Dit is dus ook met elkaar in tegenspraak. Jezus had het hier alleen tegen zijn discipelen (Mattheus 24:3 Toen Hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelenalleen tot Hem). Jezus verwachtte dus niet dat discipelen opgenomen zouden zijn voor de verdrukking. Verderop in Mattheüs 24 is er wel sprake van een opname. Dit betreft dan volgens de bedelingenleer niet meer de gemeente maar het volk Israel dat verzameld wordt. Er wordt gesproken over de uitverkorenen. In alle andere tekstgedeeltes wordt dit woord voor de gemeente gebruikt. Mattheüs 24:29 Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen. 30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid. 31 En Hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

1 Korintiërs 15:52 spreekt over de laatste bazuin. Deze bazuin klinkt volgens de bedelingenleer voor de verdrukking. Dus zelfs voordat de bazuinen in Openbaring begonnen zijn. Hall Lindsey / Tim Lahey lossen dit op door te verklaren dat dit de laatste bazuin is voor de gemeente. Dit blijkt echter nergens uit een Bijbeltekst.

 
 

Ook bij Openbaring 3:10 wordt een opname in de tekst gelezen. Dit is in de zeven brieven aan de gemeentes. In de brief aan de gemeente in Filadelfia wordt dan de opname gelezen. Dit terwijl de opbouw van alle brieven hetzelfde is. Dit terwijl de gemeente die deze brief gekregen heeft deze tekst toch echt anders uitgelegd en begrepen moet hebben. De gemeente in Filadelfia wordt dan als symbool gezien voor de ware gemeente die voor de verdrukking opgenomen wordt en de gemeente te Laodicea als symbool voor de ontrouwe gemeente die lauw is en niet opgenomen wordt. De tekst in Openbaring 3:10 geeft hier echter helemaal geen aanleiding toe. Openbaring 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor (voor=EK in het Grieks) de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Het woordje EK wordt dan vertaald met UIT. Door hier heel veel nadruk op te leggen en de ure der verzoeking te vertalen met de ure der verdrukking wordt hierin de opname gelezen. Maar er is ook een heel andere uitleg mogelijk. Door Jezus te blijven verwachten blijf je op Jezus en de leiding van de Heilige Geest gericht. De Heilige Geest beschermd je vervolgens tegen de verzoekingen die er kunnen zijn of kunnen komen. Geestelijk ben je dan al in de hemel (wij zijn hemelburgers!) en ben je op die manier beschermd tegen de ure der verzoeking.

 

Overzicht teksten

 

Tekst

komst (parou'sia)

aanwezigheid (parou'sia)

Verschijning (epiphaneia)

Verschijnen phaneroō

Openbaring (apokalupsis)

Openbaren (apo-kaluptō)

Uitverkorenen (eklektos)

Opname1

Wederkomst

Mt 24:3  … teken van uw komst

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt 24:22  ter wille van de uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Mt 24:24 … ook de uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Mt 24:27 … zo zal de komst ...

x

 

 

 

 

 

 

 

x

Mt 24:31  … zijn uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Mt 24:37  Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt 24:39 … de komst

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Mr 13:20  … de uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Mr 13:22 … de uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Mr 13:27 … zijn uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

x

Lu 17:30 … de Zoon des mensen geopenbaard

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Lu 18:7 … uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Lu 23:35  … de uitverkorene!

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Ro 8:19 … openbaar

 

 

 

 

x

 

 

x

 

Ro 8:33 … uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1Co 1:7 … de openbaring

 

 

 

 

x

 

 

x

 

1Co 15: 22 … bij zijn komst

x

 

 

 

 

 

 

 

 

Flp 2:12 … in mijn tegenwoordigheid

 

x

 

 

 

 

 

 

 

Col 3:4 … verschijnt … met Hem verschijnen

 

 

 

x

 

 

 

x

 

Col 3:12 … uitverkoren

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1Th 2:19 … bij zijn komst

x

 

 

 

 

 

 

x

 

1Th 3:13 … bij de komst

x

 

 

 

 

 

 

 

x

1Th 4:15 … tot de komst

x

 

 

 

 

 

 

x

 

1Th 5:23 … bij de komst

x

 

 

 

 

 

 

x

 

2Th 1:7 … bij de openbaring

 

 

 

 

x

 

 

 

x

2Th 2:1 … tot de komst

x

 

 

 

 

 

 

x

 

2Th 2:3 … openbaren

 

 

 

 

 

x

 

 

 

2Th 2:8 … openbaren … zijn verschijning , als Hij komt

x

 

x

 

 

x

 

 

x

2Th 2:9 … diens komst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Ti 6:14 … tot de verschijning

 

 

x

 

 

 

 

x

 

2Ti 2:10 … om de uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

 

2Ti 4:1 … op zijn verschijning

 

 

x

 

 

 

 

x

 

Tit 1:1 … geloof der uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

 

Tit 2:13 … verschijning

 

 

x

 

 

 

 

x

 

Heb 9:… verschenen

 

 

 

x

 

 

 

 

 

Jak 5:7  komst

x

 

 

 

 

 

 

x

 

Jak 5:8  komst

x

 

 

 

 

 

 

x

 

1Pe 1:2  de uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1Pe 1:… geopenbaard te worden …

 

 

 

 

 

x

 

 

 

1Pe 1:… de openbaring

 

 

 

 

x

 

 

x

 

1Pe 2:9  uitverkoren .

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1Pe 4: … openbaring

 

 

 

 

x

 

 

x

1Pe 5:1  geopenbaard

 

 

 

 

 

x

 

 

 

2Pe 1:16  komst

x

 

 

 

 

 

 

 

 

2Pe 3:… komst

x

 

 

 

 

 

 

 

x

2Pe 3:12  … de komst

x

 

 

 

 

 

 

 

x

1Pe 5:4  verschijnt

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1Jo 2:28  geopenbaardkomst

x

 

 

x

 

 

 

x

 

1Jo 3:2  geopenbaard

 

 

 

x

 

 

 

x

 

Opb 17:14  uitverkorenen

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Wat opvalt is dat nergens zowel de opname als de wederkomst beschreven wordt als twee van elkaar gescheiden gebeurtenissen met een tussenliggende periode van x jaar. Ook worden dezelfde woorden gebruikt voor het "komen" / "verschijnen" van Jezus bij de opname en de wederkomst. Er is dus geen sprake van een ander soort komen bij een geheime opname.

 

Betekenis woorden

 παρουσα parousia (aanwezigheid / komst)

Betekenis

De betekenis van het woord parousia (strong 3952) is:

(1)   aanwezigheid, tegenwoordigheid (verschijning)

(2)   komst, aankomst

Het woord is afgeleid van het woord pareimi (strong 3396) wat betekent

(1)   tegenwoordig/aanwezig zijn

(2)   aangekomen zijn

(3)   ter beschikking zijn

Bij Paulus lezen we in Fillipenzen 2:12 over Paulus tegenwoordigheid wat tegenover afwezigheid (apousia) staat. In 2 Korinthiërs 10:10 gaat het over zijn verschijning, zichtbare aanwezigheid in tegenstelling tot het schrijven van zijn brieven van afstand.

Ook betekent het naar iemand toekomen om daar te blijven.

In het Grieks buiten de bijbel wordt dit woord speciaal gebruikt voor officiële komst van een koning2 naar een bepaalde stad of streek in zijn rijk. In het NT wordt dit woord gebruikt voor de komst van Jezus als Koning in heerlijkheid, de wederkomst.

Het woord houdt dus zowel een aankomst als een blijvende aanwezigheid in.

Bijbelteksten onderverdeel naar hun betekenis met het woord parousia

Teksten waarin parousia voorkomt

Komst, 22

Mat_24:3, Mat_24:27, Mat_24:37, Mat_24:39, 1Co_15:23, 1Co_16:17, 2Co_7:6-7 (2), Phi_1:26, 1Th_2:19, 1Th_3:13, 1Th_4:15, 1Th_5:23, 2Th_2:1, 2Th_2:8-9 (2), Jam_5:7-8 (2), 2Pe_1:16, 2Pe_3:4, 2Pe_3:12, 1Jo_2:28

Verschijning, 1

2Co_10:10,

Tegenwoordigheid, 1

Phi_2:12

 

πιφνεια epiphaneia (verschijning)

Betekenis

De betekenis van het woord epiphaneia <2015> is ‘verschijning, zichtbaarwording’.

In het Grieks wordt het ook wel gebruikt bij verhalen over het verschijnen van goden die redding brengen. In de Bijbel gaat het meestal over de wederkomst van Jezus behalve in 2Tim.4:8 waar het gaat over zijn eerste aanwezigheid op aarde.

Teksten

Verschijning

2Th 2:8,  1Ti 6:14,  2Ti 1:10,  2Ti 4:1,  2Ti 4:8,  Tit 2:13, 

 

φανερω phaneroō (zichtbaar maken)

Betekenis

De betekenis van het woord phaneroō <5319> is ‘zichtbaar maken, bekend maken, duidelijk maken’.

Afgeleid van phaneros (duidelijk zichtbaar, openlijk, duidelijk, bekend) betekent het woord in eerste instantie ‘zichtbaar maken’. Het kan daarbij gaan om iets wat aan het licht gebracht wordt maar ook over personen die verschijnen of zich vertonen.

Teksten

Verschijnt, verscheen, 5

Mr 16:12, Mr 16:14, Col 3:4,  Heb 9:26,  1Pe 5:4 

Geopenbaard, geopenbaard worden, openbaarde, 10

Joh 1:31, Joh 2:11, Joh 21:1, Joh 21:14, 2Co 4:10, 2Co 4:11, 1Pe 1:20, 1Jo 2:28, 1Jo 3:2, Opb 15:4

 

 ποϰλυψις apokalupsis (onthulling/openbaring)

Betekenis

De betekenis van het woord apokalupsis <602> is ‘onthulling, openbaring’.

Het kan daarbij gaan om de onthulling van verborgen kennis maar ook om de openbaring van een persoon zoals Jezus en de zonen Gods.

Teksten

Openbaring, openbaar worden, 18

Lu 2:32, Ro 2:5, Ro 8:19, Ro 16:25, 1Co 1:7, 1Co 14:6, 1Co 14:26, 2Co 12:1, 2Co 12:7, Ga 1:12, Ga 2:2, Efe 1:17, Efe 3:3, 2Th 1:7, 1Pe 1:7, 1Pe 1:13, 1Pe 4:13, Opb 1:1

ποϰαλύπτω apo-kaluptō (onthullen/openbaren)

Betekenis

De betekenis van het woord apo-kaluptō <601> is ‘onthullen, openbaren, de bedekking weghalen van’.

Het kan gaan om de onthulling van een standbeeld maar ook om een onthulling die niet geschied lichamelijke maar voor geestelijke ogen.

Teksten

Geopenbaard, openbaren,

Mt 10:26, Mt 11:25, Mt 11:27, Mt 16:17, Lu 2:35, Lu 10:21, Lu 10:22, Lu 12:2, Lu 17:30, Joh 12:38, Ro 1:17, Ro 1:18, Ro 8:18, 1Co 2:10, 1Co 3:13, 1Co 14:30, Ga 1:16, Ga 3:23, Efe 3:5, Flp 3:15, 2Th 2:3, 2Th 2:6, 2Th 2:8, 1Pe 1:5, 1Pe 1:12, 1Pe 5:1
 

[1] LaHaye, Het einde der tijden, bladzijde 92

[2] Het woord parousia wordt steeds gebruikt om de 2e komst van Jezus te beschrijven. Oorspronkelijk was het een term die het bezoek van een hooggeplaatst persoon, speciaal voor een koning, beschreef. Het was een aankomst met een blijvende aanwezigheid vanaf dat moment. De glorieuze komst van Jezus zal dan ook gevolgd worden met een permanente aanwezigheid vanaf dat moment. (Bron New Spirit Filled Life Bible; New King James Version, 2002)

 

Reacties naar: redactie @ eindtijddwaling . nl

Jezus Christus is De Weg, De Waarheid en Het Leven

De tekst op deze website is ontleend aan de NBG-vertaling 1951 © Nederlands Bijbelgenootschap 1951.
Copyright 2012 Henk Haveman, Eemnes.